W zakresie ochrony osób i mienia stawiamy na zapoznanie się z charakterystyką obiektu, produkcją, działalnością i wynikającymi z ich specyfiki zagrożeniami. Dokonujemy opracowań planów ochrony, uwzględniając szczegółowe zadania dla danych posterunków i ich załóg. Ochraniamy różnego rodzaju obiekty - większe i mniejsze przedsiębiorstwa, a także zajmujemy się ochroną budów. Nasi pracownicy ochrony wybierani są według kryteriów, które są pewnikiem realizacji powierzonych obowiązków.

MotorolaNad realizacją zadań czuwa zespół średniej kadry. To kierownicy ochrony obiektów, do których należy kontrola, nadzór i weryfikacja zadań według potrzeb naszego klienta. IcomNasi pracownicy wyposażeni są w oznakowaną odzież służbową oraz identyfikatory, dysponują środkami łączności radiowej (Motorola), dającą gwarancję kontaktu z dyżurnym CMA i grupami interwencyjnymi Agencji P.U.H. „VOTUM” w razie potrzeby. Pracownicy ochrony realizują obowiązki w formie dwuzmianowej.

Zatrudniając naszych pracowników ochrony, każdorazowo pod uwagę bierzemy następujące czynniki:

1. obywatelstwo polskie,
2.   uregulowany stosunek do służby wojskowej
3.   niekaralność – aktualny wyciąg z rejestru skazanych
4.   udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy zawodowej
5.   Kwalifikacja pracownika ochrony fizycznej / jeżeli istnieje taka potrzeba/
6.   aktualne badania lekarskie
7.    wymagana kultura osobista,  stanowczość, dyspozycyjność

Actice guard votumochronaCZYM DYSPONUJE PRACOWNIK OCHRONY?

Naszym podwładnym zapewniamy wszystkie, konieczne do sprawnego wykonywania obowiązków sprzęty i odzież. To między innymi:

 • sorty mundurowe (ubiór militarny, cywilny) dostosowane do pory roku oraz zadań,
 • identyfikatory,
 • radiotelefony,
 • środki bezpośredniego przymusu,
 • system kontroli pracowników.

ŁĄCZNOŚĆ W VOTUM

Radiotelefony amerykańskiej firmy ICOM, którymi dysponują nasi pracownicy ochrony są pod stałym nadzorem naszego centrum dyspozytorskiego. Łączność radiowa to cenny atut, który pozwala nam na:

 • porozumiewanie się pracowników,
 • porozumiewanie się pracowników z centrum dyspozytorskim,
 • nadzór centrum nad pracownikami,
 • porozumiewanie się z patrolami interwencyjnymi.

KONTROLA PRZEBIEGU SŁUŻBY

Pracownicy ochrony Votum wykonujący zadania ochronne podlegają kierownikowi zmiany oraz kierownikowi nadzoru. Prowadzą oni systematyczną kontrolę pracy podległych mu pracowników oraz odpowiadają za właściwy stan bezpieczeństwa obiektów. Wszelkie nieprawidłowości, które pojawią się podczas służby natychmiast zgłaszane są do centrum dyspozytorskiego działającego całodobowo. Osoby sprawujące w danej chwili nadzór podejmują stosowne procedury postępowania. Nadzór nad zleceniami wykonywany jest trzema, sprawdzonymi metodami:

1. Pracownik pełniący służbę ma obowiązek zgłaszać się według określonego algorytmu do Centrum Dyspozytorskiego. Dyspozytor Dyżurny prowadzi rejestrację zdarzeń i dba o pełne odwzorowanie w specjalnej książce służby. Każdy brak zgłoszenia meldunku o sytuacji w obiekcie jest momentalnie zapisywany, wówczas Dyspozytor podejmuje działania wyjaśniające. W nagłych sytuacjach, dyspozytor wysyła do obiektu patrol interwencyjny.

2.  Obiekt należy do określonego rejonu, który kontroluje kierownik nadzoru. Zobowiązany jest do kontroli pracy personelu o różnych porach dnia, ale i nocy. Każda kontrola jest odnotowywana w dzienniku raportów służbowych. Kierownik jest dostępny przez 24 godziny na dobę, dysponuje również radiotelefonem i telefonem komórkowym.

3.  Patrole kontrolne (zmotoryzowane), które na polecenie Dyżurnego Centrum mają obowiązek dokonywania kontroli posterunków.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA OCHRONY

Szeroki zakres obowiązków naszych pracowników to gwarancja kompleksowej ochrony fizycznej dla państwa. Realizujemy różnego typu zadania i jesteśmy przygotowani nawet na najbardziej zaskakujące sytuacje. Oto, czym zajmują się pracownicy firmy Votum:

 • ochrona przed włamaniem,
 • ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia,
 • niewpuszczanie osób znajdujących się pod wpływem środków odurzających,
 • niewpuszczanie na teren obiektu osób podejrzanych,
 • interwencja wobec osób zakłócających porządek,
 • prowadzenie ewidencji kluczy,
 • sprawdzenie zabezpieczeń technicznych, takich jak: zamki, kłódki, plomby, okna, ogrodzenie, oświetlenie, alarmy,
 • ochrona budów,
 • stałe patrolowanie terenu wnętrz obiektu oraz miejsc o szczególnym zagrożeniu,
 • obsługa telewizji przemysłowej i systemów bezpieczeństwa,
 • sprawdzanie podejrzanych toreb, paczek, pozostawionych na strzeżonym terenie,
 • utrzymywanie łączności między pracownikami i przełożonymi,
 • zamykanie i otwieranie obiektów o określonych godzinach,
 • intensywne czynności ochronne w godzinach nocnych,
 • prowadzenie księgi służby, wpisywanie informacji o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby,
 • informowanie Kontrahentów o wszelkich, zaistniałych zdarzeniach na terenie ochranianych obiektów,
 • inne obowiązki - ustalone zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem.

Naszą ochronę fizyczną realizujemy w następujących miejscowościach: Łódź, Piotrków Trybunalski, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Zgierz, Skierniewice, Radomsko, Kutno, Łowicz.

Firmy podejmujące z nami współpracę nabywają uprawnienia do obniżenia comiesięcznych wpłat na PFRON. Przedmiotowa ulga to około 50% ceny netto usługi.